-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۳, چهارشنبه

در این 00045672345675 حساب بانکی چه خبر است؟چرا این دزد مادر زاد یعنی همایون قیومی برکنار شد؟

نقش مرکزی عبدالتواب بالاکرزی، وزیر تحصیلات چه بود؟چرا به یک بارگی بیش از ده ها کارمند وزارت مالیه ممنوع الخروج شد؟

اکس و ایدکس چه نوع پروژه است؟ 

ایدکس یکی از بزرگترین تمویل کننده انکشاف و ارتقاء ظرفیت ها و زیر بنا های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی میباشد. 

همایون قیومی، وزیر مالیه این پروژه را به عبدالتواب بالا کرزی وزیر تحصیلات عالی و معین آن وزارت سید فرهاد شهید زاده واگذار میکند.

سپس وزیر تحصیلات عالی و مالیه با زبیر صدیقی رئیس برنامه های انکشافی علمی تحصیلات عالی با یک خانم دیگر که یکی از بستگان همین تیم می باشد؛ به شمول رئیس یکی از پوهنتون های خصوصی پیرامون صحبت، تطبیق و گذارش دهی پروژه به مسئولین ایدکس به کشور هندوستان سفر مینمایند. 

در طی دو روز اقامت در هندوستان به مبلغ دو لک و هشتاد هزار 280,000 دالر آمریکایی را به سفر خرجی شمار می نمایند و با اغفال کردن مسوولین ایدکس به افغانستان برمی گردند.  (این اسناد ها بر علاوه؛ نزد تمویل کننده پروژه ایدکس هم موجود است) 

به خاطر دریافت هزینه پروژه ایدکس شخص وزیر تحصیلات عالی عبدالتواب بالا کرزی و معین آن با تبانی با وزیر مالیه در یکی از بانک های خصوصی مطرح حساب بانکی باز مینماید، تا بتواند هزینه تمویل پروژه ها را مستقیم به جیب خودان بزنند.

 طی مدتی به طور مرحله وار در این 00045672345675  حساب بانکی شخصی پیش از دو میلیون 2,000,000 دالر جمع میشود! 

دقیقا اینجا است که بازرسان د افغانستان بانک متوجه این پول هنگفت میشوند و از آن بانک خصوصی میخواهد که راجع به این حساب بانکی معلومات بدهند و مدارک اثباتی که نشان بدهد این پول هنگفت پول سیاه نیست ارائه بدارند. 

بانک خصوصی از جانب شخص وزیر تحصیلات عالی و استعلام مینماید، که راجع به دریافت این پول هنگفت وضاحت بدهند. 

چگونه پول پروژه ایدکس مستقیم به حساب شخصی آمده در حالی که پروتوکول های شفاف وجود دارد که تمویل هزینه  پروژه های دولتی مستقیم به حساب دولت واریز شود نه شخص! 

در اینجا است که وزیر تحصیلات عالی بالا کرزی و شرکاء سهامی این پروژه سراسیمه شده عاجل به وزیر مالیه تماس میگیرد که بالای بازرسان د افغانستان بانک فشار بیاورد که بالای این موضوع سرپوش بگذارند و دنبال این پول های سیاه را رها نمایند. 

سر انجام با فشار های سیاسی وزارت مالیه باز رسان د افغانستان بانک از پیگیری این حساب بانکی وزیر تحصیلات عالی و هم دستانش منصرف میشوند.

در این موقع این بانک خصوصی همواره تلاش مینماید تا جواب استعلام خویش را با امضاء صاحب حساب بانکی یعنی وزیر تحصیلات عالی دریافت نماید، اما نمی تواند!

به خاطر اینکه شخص خود وزیر برای خود راه و چاره پیدا کند، جواب استعلام را توسط زبیر صدیقی رئیس برنامه های انکشافی علمی تحصیلات عالی امضأ مینماید که این سند نیز موجود است. سپس زبیر صدیقی به بهانه ادامه تحصیل، گویا به خارج از کشور رفتند، پنهان میشود، که همین اکنون در شهر کابل زندگی مینماید.

چگونه "سیگار" اداره بازرس آمریکا از این جریان آگاه میشود؟

بعد از اینکه بازرسان د افغانستان بانک با فشار های سیاسی وزارت مالیه از پیگیری این موضوع منصرف شد، رئیس یکی از پوهنتون های خصوصی که شریک در این پروژه میباشد نزد وزیر تحصیلات عالی میرود تا پول را که دریافت کرده؛ مقداری از سهم سکتور خصوصی را به او هم بدهد. اما وزیر  تحصیلات عالی بالا کرزی میگوید که هیچ پولی را دریافت نکرده است.

هنگامی که این رئیس پوهنتون خصوصی متوجه میشود که هیچ گونه سهم به او داده نمیشود،  با شناخت و روابط یی که دارد از طریقی، این موضوع را به اداره بازرس آمریکا سیگار شریک میسازد.

سیگار جهت بررسی موضوع به وزارت مالیه میرود که با برخورد غیر مسئولانه روبه رو شده قناعت بازرسان را فراهم کرده نمی توانند. سپس آنها به ریاست جمهوری مراجعه مینماید که از آن طریق این موضوع را پیگیری نماید، هنگامی که ریاست جمهوری از هر دو وزیران می پرسد که چرا چنین کردید؟ آن ها میگویند، " این پول ها را ما به کمپاین انتخاباتی مصرف کردیم"!

برخورد شدید لفظی بین جانبین صورت میگیرد، ریاست جمهوری به خاطر اینکه از زیر فشار اداره بازرسی آمریکا "سیگار" و جامعه جهانی خود را بیرون نماید بی درنگ رئیس جمهور ، وزیر مالیه همایون قیومی را از سمتش سبک دوش میکند و فرمان ممنوع الخروجی ده ها تن از کارمندان بلند رتبه وزارت مالیه را صادر میکند. 

اختلاس و حیف میل میلیونها دالر پروژه ایدکس که برای نسل جوان و زیربنا های تحصیلی کشور که باید هزینه میشود توسط عبدالتواب بالا کرزی وزیر تحصیلات عالی وقت و همایون قیومی وزیر مالیه و سایر مفسدین دیگر جفای بس بزرگی به حال مردم

رنجدیده افغانستان است!

از رسانه های همگانی، لوی حارنوالی و نهاد های ذیربط جدا تقاضا مینمایم که به این اسناد و مدارک موثق دست داشته در پیوند به این خیانت ملی و فساد گسترده این وزیران مفسد اقدام جدی نماید