-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۳, سه‌شنبه

تحویل دهی تانک های هاموی به طالبان

 درچرخ لوگر، تانک های ضد گلولۀ نوع هاموی را به طالبان بدون جنگ تحویل می دهند، اما ده ها عراده تانک هاموی را برای کوبیدن مردم بهسود راه انداخته اند. درلوگر چه روان است؛ دربهسود چه روان است!
چقدر ذهنیت مردم را شخم زده اند!