-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۱, پنجشنبه

اشتباه تاریخی امریکا

نسیم اکبر

توافق صلح امریکا با طالبان یکی از اشتباهات تاریخی وشرم اور این کشور قدرتمند می باشد.  هیچ مناسبت و وجه مشترک سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین این دو  وجود ندارد.  امریکا قدرتمند ترین کشور دنیا و گروه طالبان که یک هویت و ادرس مشخص ندارند بصورت مستقیم نشستند و عقد بستند. طالبان یک وسیله ازرشمند و اثر گذار دستگاه استخبارات پاکستان بوده  و هر زمانیکه پاکستان بخواهد از امریکا امتیازاتی بدست اوردفقط طالبان را به صفت نقطه فشار پیش میکند. هیچ شکی و جود ندارد که در اینده نه چندان دور با تغیر مانور و ستراتیژی پاکستان روابط طالبان و امریکا چندین بار دگرگون شود و باز هم با پا درمیانی پاکستان و بدست اوردن امتیازات مشکل به شکلی حل شود.

حال رهایی پنج هزار جنایت پیشه و قاتل از بطن همین توافق بیرون شده است و باید اتفاق بیافتد.چیزیکه هیچ قابل درک نیست اینست که  بخش ثبات میگوید بلی باید رها شوند قبل از نشست بینالافغانی. جانب دولت ساز افغانستان میگوید که ما جدا مخالف رهایی پنج هزار طالب هستیم . بعد از یک روز گفته میشود این خط سرخ ماست . بعد از نیم روز گفته میشود که بلی اگر خشونت را کاهش بدهند  و اگر تعهد کنند که دیگر به جنگ نمیروند رها میشوند. 

یعنی چی؟ با اطمینانی که به صداقت طالبان هم ندارید چگونه پای خود را بالای خون صدهزار شهید میگذارید؟