-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۶, سه‌شنبه

ائتلاف های جدید و حیرت انگیزی در راه است

 جالب است که درافغانستان، تاریخ چه زود زود تکرار می شود با طرح و استایل غم انگیز یا مسخره. درکنفرانس بن، دو اتفاق افتاد که تا امروز تاوان های کمرشکن آن درسطح ملی مشهود است. یک: فراموشی راهبرد احمد شاه مسعود؛ دو: برکناری کودتایی استاد ربانی. اکنون فقط یک ضلع بلخ به دو ضلع قبلی اضافه شده؛ اما دو نفر ( فرزند مسعود و ربانی) به حاشیه کشیده شده اند.

طرح اول دربن، از فرآورده های مغز خلیلزاد بود؛  اجندای استانبول نیز درهمان خط ترسیم شده است. طرح بن، نظام سیاسی تک نفره، سنتی و به شدت قبیله ای را دو باره برافغانستان به شدت تغییر یافته، قالب زد. اکنون تحت هیچ شرایطی، سازوکاری که دربن تطبیق شدو کار را به جنگ اقوام و زبان ها و خیل ها کشانیده، چانس برنده شدن ندارد. فیصله های بن، درغیاب طالبان و با حضور سیاسی پاکستان بود. اکنون برعکس است و ابعاد مداخله پاکستان مسجل است. از آدرس مقاومت مسایلی درجریان است که می تواند همه ای این رشته های را یک باره ویک شبه پنبه کند. اشاره دهی پیش از وقت درست نیست.

ائتلاف های جدید و غیرقابل باور ممکن است در راه باشد. به تجربه فهمیده ایم هرنیرویی که درمیدان جنگ قدرت خود را بیازماید، درمیزمعامله حرف اول می زند. دردور کنونی، تأثیرمارشال دوستم سنگین است؛ اما طالب، دیریا زود با دوستم وارد نبرد خواهد شد، اگر چنین چیزی شروع شود، اتحاد بین بسترعملیاتی پنجشیر و جوزجان امری حتمی است.