-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۱, پنجشنبه

چالش صلاح الدین بسیارجدی است

 اگر قدرت های منطقه مانند روسیه، هند و ایران لنگرنفوذ خود را درپروگرام امریکایی صلح در ترکیه کمتر اعمال کنند، جزایرباهم رقیب سیاسی و قومی جبهه ضد طالبان در آسیاب فیصله های نهایی آرد خواهد شد. رهبران مقاومت در نظر مردم بسیار بدنام و منفور هستند. چیزتازه ای که درین دوره برجسته گی دارد، قدرت نمایی صلاح الدین ربانی است. او هرگز اجازه نخواهد داد که به سرنوشت استاد ربانی فقید رو به رو شود؛ حتی این رزمایش وی به بهای ائتلاف با طالبان تمام شود. همزمان، رهبران ناسیونالیست شهری پشتون تبار و ضد پاکستان درموقعیتی بینابینی و دو راهه قرار می گیرند. انتخاب آن ها جناح طالب نمی تواند باشد و طالب نیزهرگز فضای حیاتی خود در نظام آینده را به نفع آن ها مختنق نمی سازد.

از همه ای این نکات که بگذریم، یک امرمشخص است: پاکستان هرگزاجازه نمی دهد که یک حکومت پشتون ( ولوطالب) که دیگرنیروهای تباری را دریک منظومه گردهم بیاورد؛ درکابل پدید آید. مانور ها و خیانت های زیادی را شاهد خواهیم بود.