-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۹, جمعه

پرخاش ملافاضل با مارشال دوستم در مسکو

یک باردیگر به مارشال دوستم پند یاد شد که سرشانۀ طالب دست نماند!

یک مارشال باید وزنه و هیبت جنگی خود را درهرجا باید مد نظر داشته باشد.

 قوی همت گزارش کرده که در مسکو بین ملافاضل مظلومیار و مارشال دوستم پرخاش روی داده است. دوستم همیشه از آشنایی اش با ملافاضل فرمانده مرکزی طالبان درشمال قصه ها می گفت. در حاشیه تالار ملاقات با هیأت طالبان، دوستم با دیدن ملافاضل از روی آشنایی سابقه می رود و روی شانه اش دست می گذارد که با وی معارفه کند؛ اما با برخورد دشمنانه ای از سوی فاضل مواجه می شود و خطاب به مارشال دوستم می گوید که قاتل دستت را از روی شانه ام بردار.

درنتیجه مارشال دوستم عصبانی و ناراضی کنفرانس مسکو را ترک می گوید. مارشال تا همین چندی پیش می گفت که ملافاضل پیش ما بود درمزار... رفیقم است همی حالی هم رفیقم است.

مارشال دوستم بازهم قربانی ساده لوحی خود شد. او باید سر حرف اصلی خود ایستاده باشد که همیشه می گوید: طالب حاضر به صلح نیست و باید اول درجنگ شکست داده شود و بعد حرف از مصالحه درمیان آید.