-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۹, سه‌شنبه

بنیانگذار دو پاسپورته ها سرکی ریشخند می زند؟

 دکترعبدالله پوزخند زده وانمود می کند که دو پاسپورته ها وقتی زیر فشار حوادث قرار بگیرند، فرار می کنند. اما خودش دربیست سال، مأمور دو پاسپورته ها بوده و به دو پاسپورته ها خدمت کرده است. از وزارت خارجه که شروع کنیم، تمامی آدم های بیکار و اباطیل مشرب دو پاسپورته و تاریخ زده را به سفارت ها آورد. حالا بر کی ریشخند می زند؟

بالای حمدالله، فضلی و اشرف غنی؟ همین ها ده برابر عبدالله صاحب صلاحیت نیستند؟