-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۲, دوشنبه

کشف جدید تمیم عاصی در « دایرۀ اسلام»

 به سرکوب مردم نروید که دوزخ افغانستان مرکزی شما را خواهد بلعید. زود باشد که نیروهای دفاعی، برتعفن خوابیده درآنسوی شعار های «اقلیت خائن» پی ببرد.
تمیم عاصی می فرماید: هر آن کس که علیه نیرو های امنیتی و‌دفاعی در یونیفورم دست به سلاح می برد و علیه آنها می‌ جنگند از دایره اسلام، قانون و ارزش های ملی ما خارج بوده و باید سرکوب و مجازات گردد. 

آیا این فتوای شما مشمول حال خون آشام های تروریست داخلی و بین المللی هم می شود یا تنها پیکان به سوی مردم هزاره دور داده ای؟

اول برایت روشن بسازم که «مقاومت» علیپور، مشروع، از سرمجبوری، و مبتنی بر امرصیانت از نفس است و این که در دایرۀ اسلام، تو چیزی دیگری غیرازین را کشف کرده باشی، ما خبر نداریم؛ بفرما مطرح کن.

خوب؛ از جمع هزاران هزارتروریست که هزاران هزار «نیروهای امنیتی ودفاعی دریونیفورم» را بیرحمانه کشتند؛ حتی اسیران « نیروهای امنیتی و دفاعی دریونیفورم» را قتل عام کردند؛ می توانی بگویی چند نفر از آن ها «سرکوب و مجازات» شدند و اکنون در کجا به سر می برند؟ 

بیش از 400 تن از جمع 6000 هزار تروریست که « علیه نیروهای امنیتی ودفاعی دریونیفورم» دست به اسلحه برده، درمیدان بعد از کشتن نیروهای دفاعی گرفتار شده و درمحاکم سه گانه به اعدام و قصاص محکوم شده بودند، چی شدند؟

تو به خیال خودت به قول «غبار»، «سیاستاً» گپ می کشی؛ برای دستیابی به یک جایگاه دولتی، سر خود را بی جهت درجرگه منازعۀ تاریخی کوچی و بومی نشینان داخل می کنی و فتوای غلط می دهی؛ بدان که سیاست، زیرپا کردن وجدان خود آدم نیست؛ سیاست، ازتاریخ درس می گیرد؛ اگر اطلاع از ماجرا نداری، پیش از «مدلل» شدن، برای کشتن عدالت و وجدان پیشگام نشو. 

تکرارمی کنم: چند تا از آدم کشان را می شناسی که بعد از قتل یونیفورم پوشان امنیتی و دفاعی در مهمانسرا های کابل وولایات «سرکوب و مجازات» شده اند؟ تو از جلسه علنی اشرف غنی با نماینده های کوچی و طرح یورش به مناطق مرکزی و شعار «سرش از ما مالش از شما» و حواله پول از کود های ۹۱و ۹۲چقدر اطلاع داری؟

از نظر شما، نیروهای دفاعی و امنیتی تا زمانی «قهرمان»، « خوب» و (هرلقب ریاکارانه یی که می گذارید) ؛ به حساب می روند که برای بقای قدرت، دزدی، فساد، مصادرۀ سرنوشت مردم یک اقلیتی بجنگند؛ سینه سپر کنند که برای افغانستان وشرف این کشور هیچ رنجی نبرده اند و فقط با تا وبالا شدن روزگار، دیسانت شده اند. 

اگر نیروهای دفاعی که همین علی پورجزء آن بود، دربرابرستم و جفا کاری عریان دست اعتراض بلند کرد؛ فوری مستوجب سرکوب اعلام می شود. اگرروزی همین نیروهای دفاعی، به سوی ستم یک گروهک بی ریشه و دو پاسپورته دور بخورد، تمامی تاریخ زده ها جهر خواهند زد که این نیرو «تنظیمی» است. تا زمانی که این نیروها کشته، معلول شده و خانواده های شان فرومی پاشد؛ همه ای شان به استمرارتاریخ استبداد خدمت کنند، خوب اند. 

تا زمانی که اجساد شان درکوه ها و دشت ها بپوسد؛ اما چرخبال برای چکرهای مسلم یارها ریزرف باشد؛ فامیل شهید پول انداز کند و جنازۀ «یونیفورم» پوش خویش را خود شان از کوه و دشت ها جمع کنند؛ نیروهای دفاعی هم «خوب» اند؛ هم «ملی«!!»عجب وجدانی!

« دایرۀ اسلام» ،« ارزش های ملی» همین است که جبهه طالب را درجلریز اکمال کن و مدارا پیشه کن؛ اما ده نشینان هزاره را برای مقاصد سیاسی طعمه بساز و کوچی ها را به جان شان بیانداز؟

این «دایره اسلام» فقط به درد همان «اقلیت خائن» و هم پالکی های شان می خورد که اکنون برلبۀ چاله رسیده اند. یادت باشد تمیم عاصی، یادتان تمیم عاصی های دیسانتی، اگر اصرار بیش ازین به سرکوب مردم بی دفاع کنید و شعاع جنگ را کلان تر کنید، همه ای تان درآتش خشم خلق درافغانستان مرکزی و سپس درسراسر افغانستان خواهید سوخت.