-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۲, سه‌شنبه

غنی به حمیدی: خودت استعفا کن!

به نحلۀ نوظهور میلیونرهای جدید، یکی دیگر هم اضافه شد. سرمایه های حمیدی درجایش باقی است.

خبر می رسد که اشرف غنی بعد از شبکه سازی و رسوایی های مالی به وسیلۀ دستکی های لوی سارنوال، به فرید حمیدی حضوری گفته بود که به دست خود استعفای خود را پیش کن. ورنه زندانی می شوی. او چنین کرد. 

همزمان، شمس الله احمدزی رئیس دادستانی جرایم امنیت داخلی و خارجی بی سروصدا استعفا کرده است که بعداً دیده شود که چه رابطه یی بین برکناری حمیدی و استعفای وی وجود دارد.

اما این آقا که در نگاره می بینید سابق وحید آریایی شناخته می شد؛ از ناقلین شمال است. وقتی فرید حمیدی لوی سارنوال شد و حسابات پرداخت بانکی « وندبازی» به کار افتاد، وحید آریایی تبدیل به وحید وزیری شد. درسارنوالی امنیت ملی آمد و از رتبه تورن به طور جهشی به مرتبه تورن جنرالی ارتقا داده شد و با معاش حداقل دوصد هزار افغانی معه امتیازات خاص و موتر زرهی و ... درجرایم سنگین عدلی و قضایی به حیث رئیس انتخباب شد.

وحید وزیر یک اکونت بانکی به فرید حمیدی باز کرده بود در قزاقستان که پول های رشوه و پیدا گری های چند سویه فرید حمیدی را به آن جا منتقل می کند. این وزیری حسابدار پول های کمایی کرده فرید حمیدی است.