-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۸, پنجشنبه

جنگ باعث نجات جمیعت خواهد شد

 این ها درکابل سر کنگره با هم قمه کشی دارند، بیخ همه ای شان را عبدالله درمسکو خواهد کند. به نظر می رسد که جمیعت ازین پس، به حیث ابزار دم دستی و انفرادی و شبکه یی کاربرد خواهد داشت. امرالله و غنی جشن می گیرند که «جمیعتی توپ ختم شو»؛ طالبان پوزخند می زنند وخلیلزاد متبسم است. مگراین که جنگی دربگیرد و اجبار شرایط، جزایرمتفرق را تحت یک چتر رهبری واحد بیاورد.

علامات جنگ درهمه جا مشهود است؛ مگر این که معجزه یی رخ دهد و نظام متمرکزقراردادی جایش را به مشارکت معقول خالی کند.