-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

دزدان شاخ دار جمهوری سه نفره

  څارنوالی: در پروژۀ دیوار سفارت افغانستان ۷۱۹ هزار دالر اختلاس صورت گرفته است


عبدالرقیب سایل

30 Mar 2021 - 11:05

کابل (پژواک، ۱۰ حمل ۱۴۰۰): څارنوالی محمد همایون قیومی مشاور رئیس جمهور، رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن و شادمحمد څرگند مشاور پیشین رئیس جمهور را در پروژۀ اعمار دیوار سفارت افغانستان در امریکا، به بیش از ۷۱۹ هزار دالر امریکایی اختلاس متهم کرده است.

آژانس خبری پژواک، در تاریخ  ۲۱ ماه سرطان سال ۱۳۹۹ گزارشی را نشر کرد که یک دیوار سفارت افغانستان در امریکا با طول ۷۰ متر، به هزینۀ ۱،۸ میلیون دالر امریکایی اعمار شده است.

همچنان در گزارش ذکرشده، آمده است که این دیوار نزدیک به ۲۱ برابر قیمت بلند شرکت اول پیشنهادی اعمار شده و در هر متر مربع، حدود ۸۶۹۴ دالر امریکایی مصرف شده است.

وزارت امور خارجه در آن زمان گزارش ذکرشده را رد کرد؛ اما گفت که این موضوع را به ادارۀ عالی تفتیش و لوی څارنوالی ارسال خواهد کرد؛ تا در مورد آن تحقیقات همه جانبه انجام نماید.

ولسی جرگه و مشرانو جرگه نیز قیومی، څرگند، یما نظامی مشاور وزارت مالیه و رویا رحمانی سفیر افغانستان در امریکا را پس از نشر گزارش آژانس خبری پژواک در رابطه به این موضوع، به څارنوالی معرفی نموده بودند.

این موضوع را څارنوالی ابتدائیه ملکی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، بررسی کرده است.

این څارنوالی، به تاریخ ۱۳ ماه حوت سال گذشته، به محکمۀ ابتدائیه این مرکز نگاشته است که افراد متهم در این قضیه (شادمحمد څرگند، رویا رحمانی و محمد همایون قیومی) ۷۱۹ هزار و ۲۲۰ دالر امریکایی اختلاس کرده اند، که بر اساس ماده های ۳۸۸، ۳۹۱ و ۴۰۳ باید محکوم به مجازات شوند.

احمد فهیم قویم سخنگوی ستره محکمه، به آژانس خبری پژواک گفت که این موضوع به محکمه رسیده است؛ اما بخاطر تکمیل نمودن کمی و کاستی، دوباره به څارنوالی فرستاده شده و تاهنوز بار دیگر به محکمه ارسال نشده است.

این څارنوالی نگاشته است که کارهای اعمار دیوار، بدون  شفافیت انجام شده است، این دیوار ۲۲،۸۶ متر مکعب حجم دارد؛ اما قرارداد آن به قیمت بلند صورت گرفته که به هیچ نوع با حجم کار مناسب نیست، با چند شرکت به قیمت های بلند قرارداد شده است، تایید اداری تدارکات ملی، با عجله گرفته شده است که دوباره باید بررسی می شد؛ اما این کار نیز صورت نگرفته و در اعمار دیوار، هیچ “دلسوزی” را در نظر نگرفته است.

بر اساس معلومات څارنوالی، بخاطر اعمار دیوار ذکرشده، شش تن در روند داوطلبی اشتراک ورزیده بودند و از این جمله شرکت ها، شرکتی به نام آی اس (IS) پایین ترین قیمت (نزدیک به ۹۱۵ هزار دالر امریکایی) را داده بود؛ اما کمیسیون تدارکات ملی، به هدایت محمد همایون قیومی وزیر پیشین مالیه، “بخاطر استعجالیت موضوع”، این پروژه را به کمپنی کید کان (KADCON)، به قیمت بیش از ۱،۶ میلیون دالر امریکایی منظور کرده است.

منبع نگاشته است که بخاطر نظارت تخنیکی، این پروژه به یک شرکت (KCE) حدود ۶۵ هزار دالر؛ به شرکت دیگر (ECS) بخاطر تست خاک بیش از ۱۲ هزار دالر؛ به شرکت دیگر (KCS) بخاطر مشوره امور تخنیکی پروژه ۴۰ هزار دالر؛ و بخاطر مشوره های دیگر به شرکت دیلی پیپر (DLA Piper) حدود ۲۳۵ هزار دالر داده شده است.

به بیان منبع، سفارت برای برقراری ارتباطات، شرکت دیلی پیپر را در بدل ۲۰ هزار دالر بطور “غیرمعقول” گماشته است که این امر برای یک نهاد سیاسی، خطر بزرگ می باشد.

څارنوالی مبارزه علیه فساد اداری، به اساس ارتباط گیری با سفارت افغانستان در امریکا نوشته است که برای مشوره حقوقی با شرکت دیلی پیپر، وزارت قرارداد کرده، تا سفارت به واسطۀ این کمپنی، ارتباطات خود را تنظیم کند.

منبع افزوده است که برای سروی پروژه دیوار یادشده، به یک شرکت  (VIKA)، ۲۱۵۵۰ دالر داده؛ و برای ساخت خدمات انجنیری، به شرکت دیگر (KCE)، نزدیک به ۱۱۵ دالر در نظر گرفته بود.

منبع نوشته است: “سفارت افغانستان در امریکا بدون کدام دلیل، شرکتی با نرخ بلند را انتخاب کرده و از طرف دیگر، برداشتن برکت الله رحمتی از پروسه انتخاب شرکت و به جای او گماشتن حارث انصاری داماد څرگند، نیز رابطۀ مستقیم با فساد دارد.”

در صورت دعوای څارنوالی آمده است که کمیسیون تدارکات، فیصله نموده بود که وزارت مالیه برای اعمار دیوار، اقدام آماده کردن بودجه ضروری؛ و وزارت امور خارجه، به بازسازی دیوار اقدام می کند؛ و مسئولیت تخنیکی و تطبیقی پروژه را شادمحمد څرګند برعهده خواهد داشت.

څارنوالی یادشده می گوید که در رابطه به این قضیۀ، څرگند، رویا رحمانی، یما نظامی مشاور پیشین وزارت مالیه و اجمل حمیدی مدیر املاک وزارت امور خارجه را جلب کردند؛ اما برای بررسی ها، فقط حمیدی حاضر شده است.

څارنوالی به نقلی از حمیدی می نویسد:”به اساس فیصله کمیسیون تدارکات ملی، مسئولیت پروسه تدارکاتی ساخت دیوار و مسئولیت تخنیکی، تطبیقی و نظارت پروژه به  څرگند داده شده، که وی در هماهنگی با سفارت، کارها را به پیش برده؛ پس در این مورد باید از او توضیحات خواسته شود.”

منبع می افزاید: ” څارنوالی در مورد قضیۀ یادشده، از وزارت امور خارجه معلومات خواسته؛ اما وزارت، تمام موارد را به څرگند مشاور رئیس جمهور وابسته کرده است.”

څارنوالی به نقلی از څرگند نوشته است: “من در افغانستان وظیفه ندارم، فقط یکبار برای ارزیابی ها و نظارت اعمار دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن سفر کرده ام؛ من قانونپوه نمی باشم، پس من در مورد قانونی و ناقانونی، چیزی نمی دانم که در مود آن ابراز نظر کنم؛ اما از نظر تخنیکی دیوار یک ضرورت است”.

این درحالی است که رئیس جمهور غنی در ماه میزان سال ۱۳۹۹، به شمول شادمحمد څرگند،  ۱۷مشاور خود را از وظایف شان برکنار و تشکیلات آنها را از بین برد.

اما شاد محمد څرگند به پژواک گفت که وی در پول پروژه یادشده درگیر نمی باشد، و فقط در مورد اعمار این دیوار، برخی مشوره های تخنیکی به رئیس جمهور داده است.

محمد همایون قیومی وزیر پیشین مالیه، به څارنوالی یادشده نوشته است که وی از اثر فشار سفارت افغانستان در امریکا، موضوع اعمار دیوار یادشده را فقط در اجندای نشست کمیسیون تدارکات شامل کرده و رئیس جمهور، به اداره تدارکات ملی هدایت داده است که به پروسه پروژۀ یادشده، سرعت بخشد.

وی افزوده است: “اما این، به معنی آن نیست که در ارزیابی های پروسه، کمکاری صورت گیرد.”

همچنین څارنوالی برای گرفتن جزئیات بیشتر، چهار استعلام دیگر را از طریق ایمیل شریک کرده؛ اما جواب نداده است؛ ولی وزارت امور خارجه در مورد اظهارات رویا رحمانی نوشته است که رحمانی، بیمار است و برای جواب دادن، به یک هفته زمان ضرورت دارد.

پژواک، این موضوع را بتاریخ هشتم ماه حمل، از طریق واتسپ با رحمانی شریک ساخته؛ اما تاکنون جواب نداده است..

څارنوالی یادشده نوشته است: “تبصره ضروری: یما نظامی مشاور اسبق حقوقی وزارت مالیه، برای برگه بررسی ها حاضر نشده است، پس در این مورد تصمیم قانونی عندالاحضار گرفته شود”.

در ماده ۲۵ قانون اساسی آمده است: “برائت ذمه حالت اصلی است. تا زمانی که متهم به حکم قطعی محکمۀ باصلاحیت، محکوم علیه ثابت نشود، بی گناه شمرده می شود.”