-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۵, پنجشنبه

روی غنی با بند کمال خان سفید نمی شود

بند کمال خان، دست آوردِ اشرف غنی نیست؛ میراث غنی، زخم زنی دردناکِ اعتماد وهم باوری میان اقوام و دفن نهاد های دموکراتیک از جمله تأسیسات انتخابات است.

بند کمال خان، پروژۀ دورۀ سردار داوود و ثمرۀ جان فشانی سه نسل است و به غنی ربط ندارد. او می خواهد تخم ها را درسبد بقای خود بچیند. هیاهو سالاری برای کمال خان، چیزی را تغییر نمی دهد. کوچه های کابل تبدیل به لجن زار شده، وحتی یک کانال آبرو حفر نمی شود و یا کانال های قدیمی را پاک کاری نمی کنند.

بازی کردن غنی با ذهن مردم، عمربس کوتاه دارد. وی خیال دارد با پنهان کردن کارنامه های مهیب سیاسی و اجتماعی اش در سالیان اخیر درزیر لحاف بند آب کمال خان، از قضاوت تاریخ در برود. او بند های اعتماد میان اقوام را درهم شکسته  است. تأسیسات انتخاباتی به گند کشیده، قوه قضائیه و قانون گذاری را به یاری پول بیت المال به برده گی کشانید؛ با ورق سیاه نفاق اندازی حکومت کرده، خائنان منفور را از سرلجبازی با منتقدان، به درجات عالیه منصب داده و خرید وفروش سیاسیون و مخالفان را به قانوان رایج تبدیل کرده است. او بهترین جوانان و نیمه متعصبین را به نماد های تعصب و لجبازی تبدیل کرد. غنی، شیره و عصارۀ تعصب یک صد ساله است که دربدترین شرایط مثل چکشی بر پیشانی جامعه افغانستان فروکوفته شد. بند کمال خان به کار آغاز کرد؛ اما غنی باید جا خالی کند.