-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۵, دوشنبه

کوچک سازی اقوام ، فتنه انگیزیست

                     

               فروغی

       ثبت طایفه ها وقبیله های یک قوم ، زیرعنوان اقوام مستقل درتذکره های الکترونیک ، بسیارفتنه انگیزانه ، تحریک کننده ، نفاق افگنانه و خطرناک است.

      این اقدام نابخردانه ی اداره ی احصاییه که برخی اقوام بزرگ را به 54 قوم کوچک تقسیم نموده است، هدف ناپاک اکثریت سازی واقلیت سازی کاذب اقوام و پاشیدن تخم نفاق میان هموطنان ما را درقبال دارد .

    این اقدام واقداماتی شبیه این درشرایط حساس کنونی ، اقوام مختلف افغانستان را متفرق ترکرده و مردم ما را ازملت شدن فاصله ی بیشتر می بخشد .

    آنانی که سعی مینمایند به دستور برخی رهبران نفاق افگن حکومت ، هویت های کوچک قومی را دامن بزنند ، در واقع آرزو ندارند مردم افغانستان مالک هویت بزرگ ملی شده وهمه باهم بسوی ملت شدن به پیش گام بردارند .

    نامگذاری قبایل وطوایف یک قوم به اقوام مستقل و مختلف ، که با عکس العمل جدی مردم و حتا برخی رهبران حکومت هم روبه
روشد ، بی تردید یک دسیسه است و یک اشتباه نابخشیدنی که باید هرچه زودترجلواینگونه اقدامات غیرعلمی و تحریک کننده گرفته شود .