-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۴, یکشنبه

کوچک سازی اقوام، ترور نژادی است

احمد ولی مسعود

این سرعت بخشیدن به ماشین قوم بازی ها توسط رهبری حکومت، در ابتدأ تلاش برای تفرقه اندازی و فرآفگنی ذهنیت ها برای تداوم قدرت است، اما در فرجام، انتهای مأیوسیت، نشانه های پایان قدرت، ابراز تحکیم پیوند قومی-سیاسی و کاشتن در مزرعهٔ طالبان میباشد.

این قوم بازی های خاینانه در این مرحلهٔ بحرانی مرگ و زنده گی کشور، خیانت نابخشودنی ای است بر جبین اولیای امور. جلوگیری از پاشیدن تخم نفاق قومی، مسؤولیت همه کسانی است که تا هنوز ارزش‌های انسانی در ضمیر شان نمرده است.

برادرم، با کوچک سازی برخی اقوام شما بزرگ نمیشوید، بهتر آن است که بزرگی را در درون خود جستجو کرد، نه در کوچک سازی دیگران.