-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۷, چهارشنبه

حکومت مؤقت جنگ دیگری را خواهد زائید

 بعد از دفن کاغذ پاره های حاصل تلاش های طالبان و خلیلزاد در دوحه، اینک یک میکانیزم مؤقتی دیگر در مسکو و استانبول برای نظام سیاسی افغانستان ساخته می شود. شماری فکر می کنند که طالبان تروریست درچهارچوب اجندای استانبول و مسکو اهلی می شوند و داروندار شان در یک نظام جدید مدغم می شود. 

این یک گمراهی ذهنی است که باید مردم را از مخاطرات آن آگاه کرد. سازوکار درحال ساخت در استانبول و مسکو به سان یک کلوخ است که روی آب می گذارند که فقط یک بار از آن بگذرند. افغانستان به تغییرات بنیاد ها نیازمند است. به خصوص ساختاریک دست و متمرکز سنتی که ناف فساد و تباهی درکشور است. 

احساس من این است که تغییرات بنیادی بدون یک یا چندین فصل جنگی دیگر نا ممکن است. گذشته از نگاه منطقه و جهان، درسطح داخلی، طالبان لنگوته دار و طالبان نکتایی پوش تا آخرین لمحه برای حفظ تمرکز گرایی و سیستم ریاستی اداره درافغانستان مبارزه خواهند کرد. به این ترتیب، منافع افغانستان و جهان درین گره گاه خطرناک جغرافیایی، درگرو یک دسته از مردم است. حکومت مؤقت هیچ  مشکلی را حل نخواهد کرد مگر این که نخستین کارش، تغییرمغالطه ها درقانون اساسی و آماده گی برای ایجاد جمهوریت واقعی در کشور است. تازه این که افراط گرایان امارتی تا دندان مسلح به هیچ یک ازین ارزش های بشری اهمیت قایل نیستند.