-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۳۰, شنبه

نیروی حکومت درجنگ هزاره پیروز نمی شود


هیچ مرجع سیاسی هزاره یا حکومتِ خارج شده از «دفاع فعال» از اصل ماجرا در بهسود اطلاعات نمی دهند. سکوت دیگر مراجع، قابل درک است؛ اما خموشی رهبران سیاسی هزاره ( متحد ارگ، مخالف ارگ یا مشاوران!) یک سوالیۀ کلان است.

سفربری قوای نظامی به بامیان، واقعاً برای سرکوب قشون محلی فرمانده علیپور است یا نیروی دیگری در آن جا به ظهور رسیده  است؟  حکومت که با دور زدن داعش وطالب برای درهم شکستن قراول هزاره جات روان است؛ چقدر به پیروزی خود ایقان دارد؟ هرگاه شبکه های مردمی هزاره در 48 ساعت اخیر، مواضع واستحکامات جنگی خود را به وجود آورده باشند، قوای اعزامی حکومت با فاجعۀ بزرگی رو به رو خواهد شد. 

حکومت با دبدبه و تکبر به سرکوب می رود؛ اما طرف مقابل با نیرویی قهار وخشمگین، برای زنده گی می جنگد. امکان غلبۀ نیروهای مدافع هزاره و اسارت نیروهای دولتی زیاد است.