-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۳, چهارشنبه

ختم جنگ یک بازی است/ امریکا با قدرت ها بازی دارد

 نه امریکا از افغانستان بیرون می رود و نه رقص دپلوماتیک خلیلزاد منجر به صلح می شود. مگر این که اول با روسیه، هند، ایران و چین روی تقسیمات تجاری و امنیتی سیاه و سفید به طور کامل با آن ها به نتیجه قطعی برسد. امریکا، پایگاه های بزرگ و مجهز را در چهار گوشه افغانستان به کی واگذار کند و آیا حاضر به چنین حماقت است؟

فعلاً نوبت غنی است که رخصت شود. جنگ دوام می کند. این که می گویند مردم افغانستان صلح می خواهند قولی است نا درست و ضد واقعیت. اگر طالبان جز مردم افغانستان فرض شود، همین مساله خود به  خود صلح خواهی مردم افغانستان را غلط ثابت می کند.

ضد طالبان نیز صلح نمی خواهد. چه گفته صلح کند؟ چه کسی به عدالت واعتماد التزام دارد؟ همه امتیازات دریک طرف تمرکز کرده و بخش اعظم مردم دست خالی، وازده و عصبانی درمیدان سرنوشت به این سو و آن سو می نگرند. غنی به حدی همه چیز را درهم برهم کرده و بین مردم زهرنفاق پاشیده که جایی به صلح باقی نمانده.