-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۷, یکشنبه

خان عبدالغفارخان: چرا یک هزاره را صدراعظم ساختید؟

صوفی خان کمونیست متعهد ایالت پشتونخوا که سالیان زیادی درکابل زنده گی کرد، درکتابش چنین نوشته است:

 باچا خان آدم عجیبی بود؛ پرچمی ها دوستانش بودند و احترام زیاد برایش قابل بودند. مگر در آخرکسی او را تحریک کرده بود که اگر آن ها دوستان شما هستند، پس چرا یک هزاره – سلطان علی کشتمند-  را به حیث صدراعظم توظیف کرده است. 

روزی درمحضرببرک کارمل که سلطان علی کشتمند، دکترنجیب، محمود بریالی، دکتراناهیتا راتب زاد، صالح محمد زیری و نور احمد نور موجود بودند؛ برای ببرک کارمل می گوید که تو چرا این هزاره ( سلطان علی کشتمند) را صدراعظم ساخته ای؟

کسی دیگری نبود؟ این سوال نا معقول بود و بوی تعصب از آن احساس می شد. اما حزب و حکومت هر سخن او را با خنده تحمل می کرد. ببرک کارمل برایش گفت که این فیصله حزب است و همه حزب در مقابلت نشسته است؛ از آن ها سوال کن. موضوع ختم شد؛ اما کشتمند صاحب حتماً آزرده و درآخر، هزاره و شیعه شد.