-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۵, جمعه

تذکر به والی پنجشیر

 گزارش می رسد که والی پنجشیربا بعضی از فرصت طلبان غلام بچه های داوطلب، با مفرزه های نیابتی که ازکابل برضد احمد مسعود و نیروهای مقاومت اکمال و تقویه می شوند، طبق دستور مرکز دهان جوال می گیرد. این تذکر اولیه نشر شد. توقع می رود که انجنیرکمال از بازی مخفی برای میدان دادن به لُچک ها خودش را کنار بکشد. انوشه روان - مسعود- عناصر اراذل واوباش را معادل دشمن اصلی تعریف می کرد.