-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۳۰, شنبه

جمهوری سه نفره درگرداب بهسود

 سکوت هزاره ها برای خود شان خطرناک است. 

هدف از ارتقای یاسین ضیاء و ایوب سالنگی، تشدید محاسبه شدۀ جنگ قومی است و راه اندازی عملیات به هدف کشتارگروهی مردم بهسود به وسیلۀ نظامیان نیابتی، تبعات ویرانگری خواهد داشت. بهسود دروازه هزاره جات و همچنین معبر عبور به حوزۀ جنوب غرب است. دربهسود پویایی های مرموزی درجریان است که غنی و قوای ناتو را به تحرک واداشته است. بهسود بخشی از تنش سربسته و پیچیدۀ منطقه ای است. پیچیده گی زمانی درشت تر احساس می شود که استاد محقق ناگهان از خانه اش به ارگ توظیف می شود و سروردانش - شفیع و میانجی علی پور- مثل سنگ خاموشی اختیار کرده اند. 

حالا که جنرال ها به دستور غنی و اشارۀ امریکایی ها شب و روز نقشه سرکوب نهایی را در دست تهیه دارند، سوال اساسی مطرح می شود:

درصورت ظفریابی اردو در انهدام پایگاه نظامی و مردمی فرمانده علیپور، بعداً قرار است چی اتفاق بیفتد؟ حرکت به کدام طرف است؟ پرسش دوم این است که اگرمفرزه های عملیاتی دربهسود باردیگر اردو وامنیت را درزمین بهسود درهم بکوبند و رقم تلفات بالا برود؛ دولت چی هیاهویی دیگر به راه خواهد انداخت؟

گروه سه نفره جمهوریت، از جنگ با طالبان آی آس آی درمحاذات کلیدی پایتخت، دهنه غوری، لوگر و... روی گشتانده؛ اما برسرکوب بهسود دندان خایی دارد. حال آن که همین فرمانده علیپور به وسیله گروه سه نفره ارگ مسلح ساخته شده است. دنباله روی و انتظار کشیدن هزاره ها درمناطق پرنفوس، به نحوی تن دادن به تقدیری است که ارگ برای شان ترسیم کرده است.