-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۴, پنجشنبه

رزم آوری جوانمرد/ قلم زن قدرتمند

سینا دلیری

سپه سالار نبی عظیمی در تغییر تاریخ سیاسی نقش تعیین کننده داشت.  جنرال نبی عظیمی بدون تردید یکی از فرهیخته گان توانمند و یکی از دانشمندان و فرهنگیان دانای کشور بود. او در عین اینکه یک نظامی توانا و مسلط به دانش نظامی بود، یک نویسنده چیره دست نیز بود. کتاب«اردو و سیاست» یکی از شاهکارهای عظیمی بود که نه تنها قدرت نویسنده گی خویش را به نمایش گذاشت، بلکه در آن اثر ماندگار تصریح می گردد که عظیمی از آوان جوانی یک انسان متعهد به ارزشهای مردمی بوده و پیوسته از جوانی یادداشت نویسی می نموده است. او که کابلی زادهٔ با فرهنگی بود، با وجود حضور در جایگاه های مهم وظیفوی، درد مردم خویش را از یاد نبرده و پیوسته مجالس مهم دولتی و آنچه در این مجالس محرم می گذشت، یادداشت می نموده و هرگز از درد جانکاه مردمش غافل نبوده است.

عظیمی انسانی بود باورمند و شکیبا. او معیار دوستی و دشمنی خویش را تشخیص می نمود. افسری نبود که با تشخیص کسانی در موضع مخالف فورا تصمیم بگیرد و به سرنوشت آنان بازی نماید.

یادم است که زمانی با رتبه دگروالی فرمانده لشکر ۱۷ زلمی کوت هرات بود و من در آن زمان به گونهٔ مخفی در هرات مبارزه می نمودم، دوستان افسر من که مخالف عظیمی و روند حاکم بودند، از جوانمردی های او صحبت می کردند. مثلاگاهی اتفاق افتاده که افسر در جریان پخش شبنامه ضد دولتی دستگیر گردیده و نزد عظیمی مستند آورده شده، عظیمی بجای اینکه افسر را به اتهام پخش و نشر شبنامه روان زندان کند و محکوم به سالها زندانی، با وی دور یک میز نشسته و آغاز به گفت و گو نموده و گفته است: یا قناعتم بده و یا قناعت کن؛ در حالی که افسر خدمت وظیفه در آن زمان اگر دستگیر می گردید و زندانی، با تطبیق ماده ۸ احضارات محاربوی محکوم به ۱۸ سال زندان میشد. حتی روزی افسران دوست و هم سرنوشت من صحبت نمودند که مشاورین روسی چند تن را به نام اشرار و باسمچ تحویل عظیمی نمودند که باید تیرباران شوند؛ اما عظیمی نه تنها آن ها را زندانی و یا تیرباران نه نمود، بلکه با ایشان صحبت نموده و آزاد شان می کند، ولی اونها بعدا به سربازان وفادار مبدل می شوند. قصه هایی از این جوان مردی و گذشت وی زیاد بود.

مرگ جنرال محمد نبی عظیمی در واقع یک ضایعه بزرگ به جامعه علمی افغانستان است. در گذشت این جنرال فرهیخته و نویسنده مطرح  کشور را به خانواده داغدارش، دوستان و رفقای هم رزمش و خانواده علمی کشور تسلیت گفته، روحش شاد و یادش گرامی باد.