-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱, یکشنبه

مقاومت بهسود بسیاری قضایا را تغییر می دهد

 مقاومت بهسود نباید بشکند. این مقاومت الهام بخش مقاومت سراسری علیه پالیسی جنگانیدن اقوام است که در دورۀ اشرف غنی به یک سیاست آشکار بدل شده است. سرکوب حوزۀ مرکزی افغانستان یک هدیه سال نوی به طالبان و نیروهای خارجی است که تصور می کنند این منطقه بستر نفوذ ایران است.

 جنگ خونتای ارگ علیه مردم بهسود یک جنگ قومی است و هیچ تعریف دیگری برای آن نمی توان یافت. درجنگ قومی هیچ کسی پیروز شدنی نیست و اثرات آن ابدی باقی می ماند. 

گذشته ازین، دولت درین جنگ پیروزی به دست نمی آورد؛ امکان شقه شدن اردو هم موجود است. اردوی گزینه شده واجیرکابل ممکن است درزنجیره ای از کمین های مرگبار گرفتارآمده و قطار موترهای تلفات به سوی کابل درحرکت شود. یا دربهترین حالت، یک برتری یا پوشش موقتی اگرحاصل شود؛ اما مقاومت با ابعادی گسترده تر از سوی مردم برعلیه رژیم از سرگرفته خواهد شد. اگر جنگ بهسود نتیجه ندهد، این امر سقوط دولت را پیش می اندازد.