-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۲, جمعه

عبدالله این بار جنبش مقاومت را دفن کرده می تواند

 خرامیدن خنده آور بکس بردارِ همیشه مسافر - مجیب الرحمان رحیمی

طرح حکومت مشارکتی که شکل و قواره اش تعریف نشده، بدون مشخص سازی جایگاه جبهه مقاومت ضد تروریزم، زمینه سازی برای جنگ داخلی است؛ مگر این که درمیز مذاکرات، جزئیات مشخص شود. وظیفۀ دکترعبدالله بنداژ بندی یک زخم ناسور است که زهری شده و جور شدنی نیست. او پاداش شخصی خود را از خلیلزاد وعده گرفته است.

مجیب الرحمان رحیمی هم شش سال بعد، تازه به فکرساختار متمرکز و نا متمرکز افتاده و شروع کرده است به شوله پوله گفتن. درشش سال، این ها گوش های شان لم بود و به برده گان صدیق انارشیزم متمرکز، استواربر بر صلاحیت های یک سویۀ نژاد پرست اعظم ( غنی) تغییر زبان و کردار داده بودند. حالا به حساب خود شان دارند قبله بدل می کنند. این خرامیدن دیگرافشا شده است. جبهه مقاومت به وقت نیاز دارد تا توته پاره های خود را دو باره سرهم بیاورد؛ اما امریکایی ها این فرصت را به آن ها نمی دهند. سه هفته تا روز مسابقه باقی است که سرهمه را در ترکیه به داخل یک دیگ کنند. احمد مسعود با چالش های سختی هنوز در عرصه داخل مواجه است. اتحادیه اروپا ممکن است درهمکاری با ایران و هند موازنۀ جنبش ضد تروریزم را درکنفرانس ترکیه حفظ بتواند.