-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۶, جمعه

شطرنج بازی عبدالله، زاخیل وال و فاروق وردک

 

عبدالله، دست آویزی همچو حلقۀ دامِ بلا، در دست خلیلزاد، به هدف نظارت بر پویایی های احمد مسعود

بربنیاد گزارش، دکترعبدالله به مشورت خلیلزاد، مأموریت دارد که خود را به احمد مسعود نزدیک کرده و او را درشعاع نظارتی خود قرار دهد. درمراسم نصب لوحۀ یاد بودِ انوشه روان - احمد شاه مسعود - درپاریس، عبدالله نیز از هند خودش را به آن جا رساند. عبدالله مهارت خاصی درسپاریدن پیروان مسعود درخدمت تمامیت خواهان تکنوکرات نما، ید طولا دارد.

مآموریت اصلی دکترعبدالله، ایجاد موانع و دست اندازهای محسوس و نا محسوس درمسیر احمد مسعود است.

گزارش مشعر است که حضرت عمرزاخیل و فاروق وردک نیز مایل به ایجاد مراوده با احمد مسعود اند. دلیل علاقۀ آن ها این است که هردوی آن ها به ریاست حکومت مؤقت احتمالی نامزد هستند و داشتن حمایت جبهه مقاومت برای آنان حیاتی است.