-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۷, شنبه

انجنیرعارف مرموزانه وارد کابل شده است


بر بنیاد اطلاع واگذارشده به گزارشنامه افغانستان، انجنیرعارف سروری متهم اصلی « درون خانه» درترور انوشه روان احمد شاه مسعود بعد از سفر احمد مسعود به پاریس، به گونه یی مرموز وارد کابل شده است. 

وی بلافاصله با معامله گران قدیمی که مسعود را از صحنه حذف کردند، دو باره وارد مذاکره شده است. سروری یکی از فروشنده گان اصلی زراد خانه های پنجشیر است. موصوف در زمان تصدی در ریاست امنیت ملی هشت میلیون دالر را به دوبی انتقال داد و شرکتی باز کرده است. مأموریت اصلی وی، بازداشتن احمد مسعود از شروع کارزار سیاسی درشرایط جدید است.