-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۳, شنبه

آنتن های خطرناک بیخ گوش احمد مسعود

قرار است هسته سیاسی و نظامی مقاومت ملی تحت رهبری احمد مسعود اعلام موجودیت کند. 

اما خبر می رسد که یک گروه از «سوداگران» معلوم الحال که زمانی انوشه روان احمد شاه مسعود را در بدترین شرایط جنگ و بی نظمی محاصره کرده بودند، اکنون احمد مسعود را نیز هدف گرفته اند. 

امرالله صالح پیشاپیش از طریق حاجی راشدین و حاجی شاهدین ماما ها یا دایی های احمد مسعود جریان فعالیت های او را از درون رصد می کند. راشدین نام، روی ملاحظات پولی، با حلقات مشکوک عرب القاعده نیز درارتباط قرار دارد. موصوف، از نام احمد شاه مسعود استفاده های منفی زیادی کرده و اکنون مترصد است درشرایط جدید اهداف شخصی خود را برآورده کند.

این خطرناک ترین انکشافاتی است که بسیاری از مردم از آن مطلع نیستند و می تواند به یک فاجعه منجر شود. احمد مسعود بی تردید ازین تحرکات مشکوک مطلع است.

امرالله همچنین از پویایی های یومیه دکترعبدالله همه روزه از طریق انجنیر علی خسربره ( برادرزن) حاجی قهار نظارت می کند و گزارش دریافت می دارد. عبدالله ازین مساله اطلاع ندارد و حالا از خواندن این گزارش شاید خبردار شود. هدف از ترصد امورات احمد مسعود به وسیله امرالله این است که زنده گی سیاسی امرالله درحال بی موازنه شدن است و شاید تلاش کند که یک کانال برای آینده خود باز کند. اما گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دسترسی دارد که تلاش های امرالله برای چسپیدن به تشکیلات احمد مسعود بی نتیجه است. 

دسته ها و عناصری که به میراث ملی مسعود هنوز وفادار اند، مسوولیت سنگینی به دوش دارند تا به حمایت از احمد مسعود فعالانه وارد میدان شوند. تجربه های شوم گذشته نباید یک باردیگر تکرار شوند.

درهمین حال خبر می رسد که معامله گرانی مانند قانونی، بسم الله و شماری دیگر برای یافتن یک نقطه اتکا ممکن است خود را به صلاح الدین ربانی نزدیک کنند.