-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۶, جمعه

کشمکش اصلی بین تکنوکرات و مجاهدین است

دکترعزیزآریانفر، نویسنده وتاریخ پژوه


 در کشور ما به گونه مصنوعی مساله طالبان بزرگ نمایی می شود و چنین نشان داده می شود که گویا این طالبان اند که مشکل اصلی هستند. این در حالی است که طالبان به دشوار از10تا  15 درصد مردم نمایندگی می کنند. تنها هنری که طالبان دارند، دهشت افکنی و ویرانی و هراس آفرینی به یاری ای اس آی پاکستان و پول های کشورهای عربی است و بس. 

...و اما مشکل اصلی در کشور در  اردوگاه جمهوریخواهان است. در این جا اجماع نیست، هماهنگی نیست ، همسویی و همپیوندی نیست. 

مشکل اصلی و مایه همه فتنه ها و بحران ها  انحصارگرایی لگام گسیخته در قدرت است. 

 مشکل ما ساختاری و سیستمی است. 

واقعیت امر این است که قانون اساسی و ساختار نظام کنونی ظرفیت دستیابی به اجماع، هماهنگی، همگرایی و تامین مشارکت فراگیر توده یی در مدیریت جامعه و همین گونه تامین صلح در کشور را ندارد. 

در نتیجه، کشور در یک مثلث برمودایی گیر افتاده است‌. یک ضلع این مثلث طالبان اند. ضلع دیگر مجاهدان و ضلع سوم تکنوکرات های پشتون دیسانت شده از امریکا که قدرت و اختیارات و صلاحیت ها  را با زور سرنیزه امریکا و پول های اعراب در دست دارند. 

در واقع، کشمکش اصلی بر سر قدرت میان تکنوکرات ها و مجاهدان است. در این حال، تکنوکرات های پشتون امریکایی  تنها حمایت نسبی بحشی از شهرنشینان را در کابل و  شاید دو، سه شهر دیگر با خود داشته باشند. در حالی که مجاهدان از حمایت قاطع روستاییان در سرتا سر کشور برخوردارند. 

فشره سخن، در نتیجه ناهماهنگی میان تکنوکرات های پشتون امده از امریکا و مجاهدان که در واقع به حاشیه رانده شده اند، شیرازه کشور  از هم گسیخته و کار به بحران عمیق و بن بست استراتیژیک کشیده است. 

طالبان صرفا بهانه است. برجسته ساختن طالبان همچون یک طرف اصلی معادله برای فریب مردم و انحراف توجه شان از واقعیت های تلخ درونی است. 

می گذریم از این که تکنوکرات ها هم به دو گروه درانی و غلزایی تقسیم شده اند و مجاهدان هم در چند گروه پراکنده اند. 

در یک سخن، اوضاع بس آشفته، نا به سامان و  پیچیده است.

تنها راه برونرفت از این بحران هم اصلاح ساختار نظام است. 

در غیر آن با گذشت هر روز شاهد وخیم تر شدن اوضاع خواهیم بود.