-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۱, پنجشنبه

اکنون طالب توزیع کنندۀ قدرت است


نشست صلح درترکیه به معنی واقعی کلمه نبرد نا برابر و بدون کلاشینکوف است. 

اردوگاه مقاومت ضد طالبان این بار درموضع لرزان، شکننده و قطب بندی شده قرار می گیرد و هیبت فتح سال 2001 دیگر وجود ندارد؛ برعکس، احساس فتح و حالت تعرضی از آن طالبان است. درعین حال، اردوگاه مقاومت رهبر ندارد و چهره های جزیره نشین و با هم رقیب، در بیست سال اخیر درمیدان و جاده های فرعی آن جولان داشته اند. امتیاز دهی از سوی پاکستان به مارشال دوستم، حوزۀ شمالی و پنجشیر و بلخ، و سیاست گران هزاره آن هم به طور جداگانه در پروگرام شامل ساخته خواهد شد تا اردوگاه مقاومت هیچ گاه به رهبری واحد و یک پارچه دسترسی پیدا نکنند.