-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۶, جمعه

قابل توجه امنیت ملی/ ارگ، پلیس ومطبوعاتمیلیون ها دالراز کابل دربانک های قزاقستان و امریکا درحال ذخیره شدن است.

منبع ناظر درامنیت ملی گزارش می دهد که دوسیه های اختلاس وزارت خانه ها به جای چوب، دربخاری ها سوزانده شده و صدها میلیون دالر به امریکا وقزاقستان انتقال یافته است. 

بین فرید حمیدی دادستان کل سابق و بکتاش عزیزی رئیس دفترش برسرپول های اختلاس شده، ناسازگاری افتاده و بکتاش به زیلاند جدید فرار کرده است. اما گزارش های سری از سارنوالی به طور یومیه به زیلاند جدید و امریکا مخابره می شود. آن ها هراس دارند که دولت از طریق انترپول علیه آن ها کدام اقدامی انجام ندهد. 

فعلاً شخصی را که درعکس می بینید، ( رئیس جرایم بین المللی و حفظ اسراردرسارنوالی) گزارش های منظم را به بکتاژ و فرید حمیدی انتقال می دهد. پول های عظیم که قبلاً درشرکت ها، تانک های تیل وانتقالات گاز سرمایه گذاری شده بود، توسط داود افضلی و دو نفر دیگر جمع آوری شده و ارسال می گردد. داود افضلی از زمان کار فرید حمیدی در کمیسیون حقوق بشر رفیق شفیق وی بوده است.