-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۸, دوشنبه

چرا دربارۀ مرگ مارشال گپ نزدند؟

 این شمار مردم که درخیمۀ لویه جرگه جمع شده بودند؛ بنا به مصلحت و تصمیم امرالله - غنی سازماندهی شده بود. هدف ابزاری داشت و همزمان با افشار نامه وزیر خارجه امریکا عنوانی ارگ.

اما چرا دربارۀ جزئیات مرگ مارشال فهیم هیچ چیزی نمی گویند؟ مرگ مارشال، یک معادلۀ دو سویه بود. بخش اول مرگ، بخش دوم پس از مرگ. دست کم انگشت شمار آدم ها از قضیه اصلی خبردارند؛ اما غیرت و شهامت اطلاع رسانی ندارند. هیچ کس نه گفت که چرا مارشال فهیم در دورۀ خانه نشینی به طالبان پیوست و این پیوند وقتی دو باره معاون کرزی شد، به کمک کرزی بسیار عمیق شد که تا امروز ادامه دارد؟

ترورهای وحشتناک به شمول ترور استاد ربانی درزمانی صورت گرفت که مارشال درقدرت بود. چه اقدامی از وی دیده شد؛ به غیر از فاتحه دادن؟