-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۹, جمعه

انشعاب از انشعاب

گفته می شود که امیر‌اسمعیل خان فتح الفتوح هرات، حضرت علی و قاضی نذیر احمد حنفی از جمعیت انشعابی، انشعاب کرده اند. به زودی در این مورد اعلامیه خودرا نشر می کنند.

اول مارشال، قانونی و عبدالله پریده بود. بعد امرالله از قوطی پرید نا نوبت به عطا و شرکاء رسید. ناگهان اسماعیل خان و ... پریدند. از جمیعت صندوق تحفه سورپرایز جور کردند.

دربرخی نمایش های تلویزیونی یک قوطی تحفه سربسته را می آورند و به مهمان می گویند که آن را بازکند. جعبه مذکور قوطی سورپرایز نام دارد. مهمان برنامه جعبه را باز می کند، درون آن یک قوطی دیگر نمودار می شود. قوطی دوم هم یک قوطی کوچک تر و همین طور تا آخر باز می شود و بالاخره نوبت به کوچکترین قوطی می رسد که گنجینۀ معرفی ناشده باید از آن رؤیت شود. وقتی با احتیاط و اضطراب واپسین قوطی گک باز می شود از میانش یک اشپلاق یا یک تندیسه گک جوکر یا موش وپشک تام جری پیدا می شود!