-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۳, شنبه

ارسال ۱۰۰ میلیون دالر از ارگ به سناتورهای امریکایی


 خبر می رسد که به دستور اشرف غنی و مشورت گروه سه نفره درارگ جمهوری،  مبلغ یک صد میلیون دالر به لابی های امریکایی قرار پرداخت شده است. 

صد میلیون دالر از طریق همسر امریکایی حمدالله محب  به سناتوران زن و سناتور های مرد امریکایی توزیع شده است. این مبالغ در دو نوبت ( هرنوبت پنجاه میلیون دالر) به امریکا فرستاده شده است. 

هدف از خریداری لابی ها، راه اندازی کمپاین تبلیغاتی درکنگره امریکا به حمایت از جمهوری سه نفره درکابل است. تقویت موضع اشرف غنی و باقی ماندن در قدرت هدف اصلی بوده است. این پول از عواید کمرگات و کریدت کارت های میلیون ها افغان مظلوم  گرسنه قطع شده و به خریداری موقعیت سیاسی توزیع شده است.