-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۱, پنجشنبه

صلح وجنگ درخودِ ماست؛ دربیرون نیست

 جنگ و صلح

زندگی تنها "کشف" است، نه ایجاد و اختراع. انسان تنها چیزهای را می‌سازد و خلق و یا کشف می‌کند که به نحوی از انحاء در دایره‌ی هستی و کاینات وجود دارند، اما او تا کنون قادر به دیدن آن‌ها نشده است. زمانی که قابلیت دیدن و درک آن چیزها را پیدا کرد، آنگاه هم تغییر می‌دهد، هم می‌سازد، هم خلق می‌کند و هم کشف.

به گونه‌ی مثال، صلح و جنگ در خود ما وجود دارد و ممکن نیست از بیرون بیاید. ما صلح و جنگ را نمی‌توانیم "اختراع" کنیم و یا از نو بسازیم. وقتی شرایط مساعد شد، یکی از آن‌ها بر ما پدیدار می شوند. بنابر این اگر آرزو داریم به صلح واقعی برسیم، لازم است آن را در خود جستجو کنیم، آن را در خود پیدا کنیم. وقتی در ما پیدا شد، جهان ما هم به صلح می‌رسد. "خود" ممکن است فردی باشد - مانند یک شخص، و یا گروهی باشد - مانند یک ملت.

خالصانه

فرهاد دریا