-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۱, چهارشنبه

حکایتی از ملاعنۀ جمهوری نفرین شده

برگردان: بسم‌الله رنجبر

یاداشت: توجه کنید که قیومی برای غنی و با دستور غنی و برای انتخابات غنی پول جمع می‌کرد. نویسنده عمدا خواسته است غنی را داخل ماجرا نکند و هوشیارانه آنرا سوی استفاده قیومی از غنی نامیده است.

مشت نمونۀ خروار دزدی که با چراغ آید

گزیده تر برد کالا

سید احمدشاه سادات سرپرست پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی!

داکتر قیومی از اعتماد رئیس جمهور استفاده نادرست کرد.

وقتی که سرپرست وزیر بودم، یک روز داکتر صاحب قیومی مرا به دفترش خواست، در وقت معینه به دفترش رسیدم، پس از احوال‌پرسی در مقابل میز کاری‌اش نشستم. به من گفت: " چه کردی؟ یک‌سال گذشت، هیچ [کار]نکردی و انتخابات هم نزدیک است".

من در جوابش گفتم: صاحب من با تیم خود در وزارت مخابرات، افغان تیلی‌کام و اداره اترا کوشش می‌کنیم و در هر هفته یک دست ‌آورد داریم، هر هفته یک پروژه تکمیل می‌شود، افتتاح‌اش می‌کنیم ویا پروژه جدید آغاز می‌کنیم و در عین‌حال هم وزیر هستیم، هم معین تخنیکی و هم رییس افغان تیلی‌کام؛ چون وظیفه وزیر قبلی( رزاق وحیدی) و رئیس افغان تیلی‌کام به‌حالت تعلیق در آمده است و کار ما زیاد است.

وی گفت: " هنوز خوب است تنها هستی کار خوب کرده می‌توانی، همه چیز به دستت است، باید کار می‌کردی و اگر نمی توانی، ایلا کن، برای تو خو در لندن کار زیاد پیدا میشه که اینجا کسی دیگر بیاید و به انتخابات اینه یک‌سال مانده و نزدیک است" من برایش گفتم درست است، همان بود که یک ماه بعد وزیر دیگر مقرر شد. 

با گفتن این سخن از دفترش خارج شدم و وقتی وزارت آمدم، موضوع را با رییسان وزارت شریک کردم.با وجودی که هر هفته یک دست آورد داریم، بازهم قیومی صاحب خوشحال نیست و باید زیاد کار کنیم. رییسان را تا ساعت هشت و نه شب مصروف می‌کردم. اما هدف اصلی داکتر قیومی چیز دیگری بود، که من بعدا به آن پی‌بردم. 

قیومی برای من همانند فرشته‌ی پاک معلوم می‌شد اما هدف قیومی صاحب پیسه بود که بعداً زمانی متوجه شدم که شنیدم که از شهردار کابل پول تقاضا کرده بود و شهردار برایش چهار لک دالر داده بود، ولی قیومی آن پیسه را مسترد کرده و گفته بود: شاروالی کابل و چهار لک دالر؟! از یک میلیون کم نمی‌گیرم.

دیگر اینکه وقتی در جلسه کابینه، رییس جمهور به ما وظیفه سپرد که تحت رهبری وزیر اقتصاد، وزارت مخابرات، اترا و وزارت مالیه سیستم ده فیصد مالیه ریل تایم را بسازید، اسناد مشخصات تخنیکی مزایده را آماده کردیم، پروژه تحت رهبری وزیر اقتصاد( ستار مراد) اعلان شد؛ شانزده شرکت علاقمندی نشان دادند و چهار شرکت پس از ارزیابی تخنیکی و اقتصادی، نهایی شدند و در نهایت یک شرکت برنده شد تا این پروژه را در بدل شش میلیون دالر عملی کند.

قیومی که فرد مورد اعتماد رییس جمهور بود و حتی فرد شماره دو در ارگ محسوب می‌شد، از اعتماد رییس جمهور همیشه استفاده ناروا و نادرست کرده است، مثال دیگرش اینکه توسط رییس جمهور حکمی را امضا کرد که در آن رییس جمهور نوشته بود : سیستم مالیه ده فیصد وزارت مخابرات باید به یک شرکت امریکایی داده شود و آن هم با مشوره قیومی صاحب. 

قرارداد منبع واحد زمانی شده می‌تواند که دیگر هیچ شرکتی موجود نباشد که پروژه را عملی کند اما این در شرایطی بود که شانزده شرکت داخلی و خارجی حاضر بودند که این پروژه را عملی کنند. 

با تأکید و علاقه‌مندی قیومی و بازهم بر اساس حکم رییس جمهور،بالاخره پروژه را قیومی به شرکتی واگذار کرد که جواز فعالیت  در افغانستان نداشت و پس از گرفتن پروژه، جواز بدست آورد.

شرکت‌های دیگر برای پروژه مذکور شش میلیون آفر داده بودند، قیومی می‌گفت نه، این پروژه با کمتر از سیزده میلیون اجراء شده نمی‌تواند. سیزده میلیون دالر را از بودجه دولت گرفت؛ مصرف پروژه از بودجه دولت بود.

چنان‌چه شرکت مذکور یک شرکت جعلی بود و توان عملی کردن پروژه را نداشت، پروژه را به ارزش شش میلیون دالر به شرکتی واگذار کرد که ما آن‌را شارت لیست کرده بودیم و برنده شده بود. آن شرکت آمریکایی هفت میلیون دالر از بودجه افغانستان را مفت تصاحب شد. درباره این قرارداد هر زمان تحقیق امکان پذیر است؛ اینجا از بودجه ملت هفت میلیون دالر دزدی شد.

پروژه واخان که بیست میلیون مصرف برآن نمی آمد، با تأکید و پافشاری قیومی گفت: باید در این پروژه پنجاه میلیون تطبیق شود و شرکت را من معرفی می‌کنم،  این جنجال با محترم آریوبی بود که پروژه فایبر واخان،  به دلیل همان جنجال‌ها تا امروز باقی مانده است.

من کوشش کردم که همراه با رییس جمهور ملاقات کنم و این موضوعات را تشریح کنم ولی وقت برای ملاقات فراهم نشد. فکر می‌کنم رییس جمهور تا حال از کارهای قیومی خبر نیست. وقتی توقع قیومی از طرف من برآورده نشد، ذهنیت رییس جمهور را در قبال من خراب کرد.

تنها من شکار دسیسه‌های قیومی نشدم، بلکه ذهنیت رییس جمهور را در قبال محترم معاون صاحب مرجان، محترم معاون صاحب نجیب الله وردک، محترم معاون صاحب عبدالله رقیبی، محترم وزیر صاحب رزاق وحیدی، محترم آریوبی صاحب و چند تن از وزرا و معاونان دیگر نیز خراب کرده بود.

همانند داکتر قیومی، به‌شمول ده‌ها پروژه در داخل افغانستان، خبر فساد در پروژه دیوار سفارت در امریکا، فروش ساختمان سفارت در ترکیه و فسادهای دیگر نشر شد اما این پسر نجار بدون حساب و کتاب به امریکا برگشت.