-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۶, سه‌شنبه

لاتری این تبه کاربرآمد / سفرها شروع شد!

 


مأمور آتش نشانی خلیلزاد، هرنوع اقدامات برای نظام سازی مشروع را خنثی خواهد کرد. اگر مردم به شور و تپش نیایند، نظام ظالمانه و متمرکز قرن نوزده دو باره بر سرنوشت نسل های آینده مسلط خواهد شد.  سایۀ این آدم سرعطانور هم افتاده و کم کم به رنگ همین آدم درمی آید. این آدم قاتل اصلی میراثی است که از مسعود به جا ماند؛ اول از سوی فهیم تسلیخ شد؛ بعد نوبت امرالله رسید که چیزی از دستش برنیامد؛ حالا به حکم وایسرای امریکایی ( خلیلزاد) برای دفن عدالت طلبی وتشکیل نظام ملی درکشور، همین آدم توظیف شده است. دیده شود که خودش درگودال عملکرد خود دفن خواهد یا یک بسترعظیم اجتماعی را به برده گی خواهد کشانید؟!