-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۳۰, شنبه

مرتبط بر جدل مارشال دوستم و طالب در ماسکو!


آرزوی روزی دارم تا دوستم را دوباره دوستمی دهه‌ های شصت و هفتاد مست بیابم،‌ نه هم‌ چو ناپلئون با مرگ اسیر دست ذلت در واپسین سال های عمر.

محمدعثمان نجیب


کجایند آن مشاوران احمق آقای دوستم؟

چی نیاز بود که آقای دوستم دنبال یک شبشی‌یی بروند که عاقبت را نیاندیشند؟

نوش جان تان کرزی ها و غنی ها خوب می کنید، آفرین تان، شما تاج های سر های های بی سرپوش همه اقوام غیر از قوم خود تان هستید که نخبه گان شان پابوس های شمایند.

هی دریغ از این همه سنگ ملامت زدن ما بر غنی و اسلاف و اخلاف او.

تاجران خون اقوام خود را چنواری کنیم که جبون اند و‌ جبون و‌ معامله‌گر.

سی ده سال است ما را یاد دادند تا همیشه مثل کودکان پس از گزیده شدن فریاد بزنیم.

یک باری هم نه آموختاندن مان تا هوشیار باشیم که راه ما پر از خزنده و‌ گزنده و گرگ های گرسنه است هم خار مغیلان به پا های ما می خلد و‌ هم سنگ و صخره و سنگ‌‌چل ها افگار مان می کند.

دلیل این است که ساربانان ما همه رقاصان راه سیاه به دست نوازنده‌گان اند.

رهبر نما های توانا و ناتوان هر قوم و هر تبار غیر از تبار قبیله هر رقاص زیر دهل و‌ سرنای قبیله اند، چون خود نه دهلی دارند و نه سرنایی.

دی‌روز از صابر شاه کابلی تا کاتب هزاره و از خلیل الله خلیلی تا مدیحه سرایی عبدالله‌یی، از خلیلی تا محقق، از دانش تا صالح، از مارشال دوستم تا خرد ضابط قانونی، از عطای نور تا خطای دور و از اسماعیل تا اسرافیل همه مانند موم در دست تبار قبیله اند و مانند گوزن ها به زور خود شان نه می فهمند. به عاقلان ارج نه می گذارند و خود از عقل بهره‌یی نه دارند و هر از گاهی برای به دست آوردن و افزودن کاهی در انبار های زر خانه‌واده های شان به دست بوسی شاهی می روند که گند دهان و چرکی چپلی هایش آب روی ملت را برد و چوپان های آن سوی مرز را بالای سینه های احمدضیا و احمد کی و احمد کی و دین کی و ‌دین کی با اقتدار کشتاری ‌‌گفتاری و‌ کرداری نشاند.

پس اگر متفکر یا کرزی یا خان‌زی یا گل‌زی یا شرزی اقوام غیر تبار شان را به هزار دسته هم تقسیم کنند نوش شان باد و مبارک شان باد.