-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۰, چهارشنبه

پایان جمهوری غلزایی

سوگنامۀ دورِ باطل تاریخ افغانستان در سه پره گراف

 فرید احمد مزدک: 

برنامۀ امانی ــ طرزی، نادر ــ هاشم،تره کی ــ امین و نجیب ــ غنی به بن بست رسیده است.* همه چیز از سر یا دوباره!همان بن اول تکرار خواهد شد؛ این بار با شرکت طالبان. بود و نبود طالبان در نظام سبب بن بست نیست؛پافشاری بر "تداوم" ناکام و نا ممکن جامعه را به بن بست برده است. برنامۀ امانی ــ طرزی،نادر ــ هاشم،تره کی ــ امین و نجیب ــ غنی به بن بست رسیده است.شیوۀ رفتار حاکم بر دهۀ دموکراسی،پس از شش جدی و پس از کنفرانس بن می توانست بن بست را بشکند و راه را برای  ژرفترین دگر گونی ها در جغرافیایِ به نام افغانستان بگشاید.

* همه چیز از سر یا دوباره در حالتی بازهم به بن بست نخواهد رفت که از زندگی بیاموزیم. زندگی حدِ اقل در بیش ازیک قرن اخیر؛به ویژه در نیم دهۀ اخیر نشان داد که وطن و کشوری به نام افغانستان هیچگاه با هژمونی یک قوم ساخته نمی شود.افغانستان نتیجه ی یکجا شدن اقلیت های چند قوم و گروه اجتماعی در یک جغرافیای حایل است نه خانۀ یک اکثریت خوشبخت  و چند اقلیت بد بخت.

* قدرت متمرکز تنها وسیله یی برای تحمیل هژمونی یک قوم است. پافشاری  بر قدرت متمرکز و زیاده خواهی قومی همیشه به بن بست می رسد. نه تنها به جمهوری قومی باید نقطۀ پایان داده شود بل با دگر گونی های ژرف به آغاز جدید پرداخته شود. برای آغاز جدید  به نخبه های جدید و راهکار های جدید نیاز است. در دو دهه ی اخیر تمامیت خوا هان قومی تا توانستند؛به هرچه جدید بود یورش بردند و کوبیدند و راه را برای زور گویی و تحمیلِ بیشتر هموار کردند. برای رفتن به پیش و رشد وآبادی  اقتصادی وطن توقف زور گویی و تحمیل شرط اساسی است. پایان جمهوری غلزایی باید پایان زورگویی و تحمیل وآغاز دوبارۀ انسجام همه صاحبان جغرافیای افغانستان باشد.