-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۷, یکشنبه

عیاشی و شراب نوشی با دختران تلویزیون خورشید دردفتر امنیت ملی

ماهریعقوبی خُسر یا پدر زنِ پسر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری است.

یک نهاد مهم امنیتی که مسوول امنیت کابل را دوش دارد به نقل و گواهی از کارکنان تلویزیون خورشید گزارش می دهد که شخصی به اسم ماهر یعقوبی از ولایت وردک که در رأس یک هسته امنیتی قرار دارد، به جای تمرکز بر وظیفه محوله، تأمین امنیت شهر و مردم، به یک دایم الخمر تبدیل شده و دو دختر جوان را از تلویزیون خورشید خدمتی گرفته و به حیث سکرترهای خویش مقرر کرده است. 

ماهریعقوبی درمکان رسمی دولتی غرق درخلوتگۀ دختران است. الی اطلاع بعدی، به خاطروجاهت بسته گان دختران مذکور، از نشر نگاره های آن ها پرهیز می شود.

درگزارش آمده است که ماهر یعقوبی خسر پسر امرالله صالح است و به همین سبب هیچ نهادی مانع خود سری موصوف شده نتوانسته است. اگر در جلسه « شش ونیم» به این مسأله رسیده گی شود، نتایج آن بهتر از تخریب سینما پارک خواهد بود.

 ریاست امنیت ملی وظیفه دشوار و خطرناکی را شب و روز پیش می برد و از خون و جان خویش برای نجات شهر مایه می گذارند؛ مگر واسطه داران با استفاده نا جایز از مقام خویش، به جان مردم شهر افتاده اند.