-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۱, چهارشنبه

اینه الگوی تکنوکرات های «افغان»!


روستارتره کی نام ( عکس سمت چپ)  دربارۀ سالارِ آزادی و نبرد برای نجات افغانستان (جاودانیاد احمدشاه مسعود) به اختصار و کم سوادانه قبیح نگاری کرد. 

اکثر مردم، فقط به اشرف غنی چسبیده اند که بعد از پنجاه سال کار دراداره های بین المللی، هنوز، در درون خویش، یک شاه نشین تعصب را دست ناخورده و حتی صیقل شده تراز پیش، حفظ کرده است.

این روستار تره کی را نگاه کنید که سابق استاد دانشگاه کابل بود؛ اکنون تمام عیار، یک بشکۀ متحرک نفرت است و هرنفسی که دم ازسینه برون می آورد، رنج وتعب استنشاق می کند. این زنده گی نا کرانه پیدا، برای این ها چقدرنفس گیر شده است. این ها مگر به درد افغانستان می خورند؟ حتی به دردِ خود شان می خورند؟!

من با روستار تره کی درسال ۱۳۶۵ در وینگ شرقی، بلاک پنجم زندان پلچرخی، هم بند بودم. وی درآن وقت، ظاهراً یک عنصردموکرات، طرفدارنظام غربی و مخالف «تنظیم» های اسلامی بود. به گمانم به ارتباط یکی از تنظیم های اسلامی یا اتحادیۀ محصلین واستادان بندی شده بود؛ خلاصه درپارچه ابلاغش نوشته بود: پنج سال حبس تنفیذی.

مشارالیه درآن زمان مانند  حالا از روایات منحرف «تاریخ» رسمی، قرائتی سرراست و کلیوالی نداشت و قصه سازی های محلی را همچو نص قرآن بوسه نمی زد. روستار تره کی، دگرگونی های چند لایه درکشور را هضم نتوانست و درفهم جوانب پیچیدۀ دگردیسی های اجتماعی، منطقه ای و بیداری اجتماعی درافغانستان درسطح سواد هفتاد سال پیش باقی مانده و شعوری و خود خواسته درمحاق ضدیت با مردم افتاده است.

روستار تره کی با حاجی امین فروتن که درآن وقت از نظریه پردازان نامدار حزب اسلامی به شمار می رفت، پیوسته بحث سیاسی می کرد و تاکیدش برین بود که نظام اسلامی برای افغانستان راه گشا نیست و گروه های اسلامی الگو سالمی برای ساختن یک نظام سیاسی پایدار درافغانستان دراختیار ندارند. بحث شان گه گاه، دو ساعت دوام می کرد. همین روستار تره کی، اکنون درفرانسه نشسته و به لحاظ الزامات قومیت باوری مطلق، به قضایای مملکت می نگرد و القصه در بیست سال اخیر، درجمع  جان فدائیان «امارت اسلامی» ساخت آی اس آی، نقش مرکزی را به خود اختصاص داده است. او در دوزخی دست و پا می زند که خودش در درون خودش ایجاد کرده است.