-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۴, یکشنبه

ما می فهمیدیم که بوی کناراب تذکره الکترونیکی یک روز بالا می شود

 واکنش امان الله پیمان عضو پیشین مجلس نماینده گان :چند سال براي مسلۀ تذكره الكترونيكي وجعل سازی هويت ها مبارزه كرديم، تا سرحد اعلان جنگ استاده شديم؛ به دروازه هاي بزرگان چون داكتر ص عبدالله كه پاسخ مشخص داشت، صلاح الدين خان، قانوني ص، استاد عطا محمد خان نورو... رفتيم؛ با امير اسماعيل خان صحبت كرديم.

چند تن از وكلای بدخشان باهم بوديم؛ دليل تلاش ما تصادم قومي نبود؛ ما ميدانستيم كه ازاين قانون بوی كنار اب ( رفع حاجت گاه) بر مي آید.

اما اكثرا بزرگان با قبه ( برآمدگي ) نكتاي هاي شان منار برج ايفل وار، مامور داكتر ص غني شدند وهر گز به اين مسله تمكين نكردند.

رئيس احصايه كيست كه آن را ملامت مي كنيد كلمۀ تاسف كدام شهكار است كه تنها با اين كلمه در صفحۀ فيس بوك خود را برائت ميدهيد.

كسانی برای رئيس احصائيه دستور ميدهند؛ به ادارات دستور ميدهند؛ آن ها مامور اند، من قوم وملت پشتون را يكی از اقوام عزيز این کشور ميدانم؛ اما چند جاسوس نه تنها در سر نوشت اين ملت بل در تقدير اين قوم هم مرداری كردند.

مشخص است كه افغانستان كجا ميرود؛ همه كته سران ما منتظراند  كه خليل زاد چه وقت صدای شان ميزند، منتظرند كه كرزی چه وقت سفر دارد و آن ها را همرا مي برد. كرزي نه تنها بنيان گذار اختلافات قومی در ميان همه اقوام بود؛ بل بنيان گذار اختلافات درون قومی پشتون، بعد از کنفرانس بن، كرزی بود وهست.

به خداوند همه اختلافات نتیجه تاريكي ذهن كرزی بود؛ حضور بزرگ ترين شخصيت های قومي پشتون در كنار طالب وطالب دست آورد حاكميت اين آغا بود.