-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۳, سه‌شنبه

مسوول کیست؟ حکومت یک نفره یا طالبان؟

پس از ۱۹ سال، دوباره به نقطهٔ صفری کنفرانس بن رسیدیم، مسؤول کیست؟ فقط طالبان را بهانه نیآورید؛

احمد ولی مسعود۱۹ سال گپ از صلح است، اما خون های بیشتر ریخته شد، انرژی، امکانات و فرصت های چند نسل برباد رفت، دشمن قوی تر شد و تا هنوز هیچ حرف اساسی و حسابی در مورد صلح نداریم. 

حالا همه چیز به بن بست خورده است. نه نظام ملی شکل گرفت، نه امنیت تأمین شد و نه همدگر پذیر شدیم، فقط در یک دور باطل به خانهٔ اول بن برگشت خوردیم تا جهان بار دیگر کا ما را به سامان بسازد.

حالا مسؤول  ۱۹ سال شکست ‌چه‌ کسانی اند؟ 

فقط طالبان را بهانه نیآوریم، مگر نظام ریاستی یک
نفره و استبدادی، مصلحت های شخصی، فریبکاری ها، انتخابات های پیهم‌ تقلبی، چهره های ناکام و فاسد،  سیاست های قومی و تفرقه انداز، همه یکسان شریک‌ بحران امروز نیستند؟

اکنون‌جهان بار دیگر برای ما در استانبول باید نظام جدید بسازد! چند نظام دیگر باید ساخته شود تا با نژاد پرستی، ندانم کاری و‌امتیاز طلبی مانند نظام موجود به فروپاشیده گی برسد و باز جهان بیاید خرابی ها را جمع کند.

آیا اکثر همین چهره های تکراری ۱۹ سال، عاملین اصلی بحران های امروز، دانه درشتانی که فرصت های کشور را به زشت ترین شیوهٔ ممکن سوختند و امروز بار دیگر تلاش دارند تا جایی در نظام ساختهٔ دیگران برای خود تدارک ببینند، اینبار می‌توانند ناجی کشور شوند و برای ما صلح بیآورند؟