-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۷, شنبه

چرس خورِ بزرگ با سند جعلی به کابل برگشته

گزارش های عبرت باری به دست می رسد.

پسر بسم الله محمدی، مأمور بورد نظامی حمدالله محب در شورای امنیت که به بهانه تحصیل به هند رفته بود، با یک سند جعلی به کابل بازگشته است. وی هنگام رفتن، موترلکسیس را درطیاره بار زده و دردهلی پیاده کرده بود. زمانی که من دردهلی بودم، پسرمجاهد کبیر ( بسم الله محمدی) برای دختران هندی دریک شب، یک صد هزارکلدار میزریزرف می کرد و در سه وقت غذا، سه گلوله چرس را زنده می خورد.

گزارش می افزاید که در حساب بانکی وی 23 میلیون دالر نقد وجود داشت که ظرف هفت سال، همه ای آن را خرج کرده و با آمدن به کابل، از بچه جنرال جرئت 20 هزار دالر قرض گرفته است!

جنبه جالب گزارش ارسالی آن است که شخص بسم الله محمدی درهرمجلسی که می رود، می گوید که گیاه خوار هستم؛ گوشت نمی خورم!

بدترین بازتاب اعمال قانونی، بسم الله و عارف سروری درانظارعام این است که مردم پنجشیر همه اش مثل همین ها هستند.