-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۴, یکشنبه

این گونه روشنفکران فقط درافغانستان پیدا می شود

 طیف مشخصی از مبارزان فیس بوکی، دارای سوابق حکومت داری و ایدیولوژی، عبور کرده از گردنه های چندین نوع حکومات اشتباه، از هر غلطی غنی با این حساب که جهادی ها را ذلیل می سازد، دهل زنان حمایت می کردند. از لاف های یک مزدور وابسته چنان امیدوار می شدند که کار مخالفان ائدیولوژیک و قومی خود را یکسره می پنداشتند. فکر می کردند اردو و امنیت ملی و پلیس سروجان خود را به خاطر غنی قربان می کنند. اصلاً یادشان رفته بود که سکتورهای امنیتی وابسته از اردوگاه مقاومت ضد طالبان اند. چنان دردیدن واقعیات زنده گی و تعامل های سیاسی و قومی کور شده بودند که بی هیچ آزرمی از خلافکاری های دزد مطلق دزد ساکن درارگ به حیث یک قوۀ ملی دفاع می کردند.

اگر مارشال دوستم چیزی می گفت، این ها دهان کج می کردند؛ اگرعطا یا سیاف و ... دستی بلند می کرد؛ این ها باران فحش و مذمت برسرشان می باریدند. حتی زمانی که زنی خارجی به نام رولا به اهانت پارلمان پرداخت و 280 میلیون دالر پول پروژه پروموت را به حساب خودش منتقل کرد، همین نحله لام تا کام نگفتند و پرده پوشی کردند. اگر زبان فارسی را زبان خارجی اعلام کردند، این ها به دفاع برخاستند که راست می گوید؛ زبان افغانستان «دری!!» است. ده ها مورد مثال دیگر اندرین بدعت ناصواب در دست است. القصه که حتی براحساسات مدنی خویش پا نهادند.

این فرقه فیس بوکی، از نیروهای ضد تروریزم وطالبان بسیارمتنفر وهراسان اند. عجبا!