-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۸, یکشنبه

شیعه ستیزی جمهوری غلزایی

 احمد فرید مزدک

جنگ آب؛ جنگ حال و جنگ آینده:

جمهوری قومی در فکر آب و امنیت مردم نیست. هیاهوی سد کمال خان و تیاتر خونین بهسود تنها نمایش توانایی های جمهوری قومی برای به چالش کشیدن ایران است و احیای دوبارۀ باور امریکا نسبت به خودش. غنی با تیاتر بهسود شیعه ستیزی را نشان داد و با هیاهوی سد کمال خان جنگ آب را پیش کشید.

شیعه ستیزی جمهوری غلزایی تنها به یک پارچگی دادخواهانۀ جامعۀ شیعه و همبستگی فارسی زبانانِ کشور می‌انجامد و درآمدن در جنگ آب بدون برنامۀ وطنیِ آب؛ حد اقل ناشیانه است. افغانستان چه بِماند چه نماند، آب ها می‌مانند و برای استفاده از آب ها به خردمندی و واقعبینی نیاز است نه عوامفریبی و استفادۀ افزاری.