-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۸, پنجشنبه

طالبان مخالف خیالات دوستم و عبدالله اند

 گزارش های ثقه دردسترس است که طالبان با خیالات گروه سفر کرده از کابل به مسکو برای تقسیم قدرت به شیوۀ معمول بیخی مخالف اند.

 اصل قضیه یعنی نوعیت نظام و نقش طالب درآن به عنوان مالک اصلی حاکمیت، از مسایل بنیادی است که مذاکرات  دوحه را نیز به بن بست کشانید. طالبان از نشست ترکیه و مسکو فقط یک هدف دارد که در بدنۀ همین نظام فاسد درز بیاندازد تا پیش از عملیات جنگی آن ها، چیزی به نام حکومت وجود نداشته باشد که مردم از آن دفاع کنند. 

مارشال دوستم این حقیقت را می داند.