-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

ابوجهل درتاجکستان به زبان خارجی گپ زد

 دانیال خراسانی

او را "ابوجهل زمان" نیز میخوانند.

این جادوگر تشنه بخون پارسی زبان ها، دیروز به سرزمین رودکی رفته و در آنجا، در دانشگاه ملی تاجیکستان، در دیدار با دانشگاهی های تاجیکستان، به زبان پارسی، که در ارگ کابل، "زبان خارجی!" شمارند، به اندازه خوب و قشنگ و پاک دانشگاه دانشگاه و دانشکده گفت و گپ زد که گویی، روان شاد رودکی را ربوده باشد.

یک واژه (دری افغانی) را بزبان نیاورد و هتا، واژه دانشگاه را که در ارگ، "مصطلحات بیگانه" خوانند، بسیار با پاس ویژه و قشنگ و دلربا بر زبانش داشت.

"متفکر" براستی است دیگه؛ تو گویی در راه پرواز و گذر از فراز جیهون پارسی، این زبان بیگانه را با وهی آسمانی، به این زیبایی آموخته باشد؛ درست به مانند ملا های انگریزی که به زبان عربی (برای فریب مردم)، بهتر از زبان مادریی شان گپ میزنند.