-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۱, یکشنبه

به جای بهسود، دربارۀ موسیقی گپ می زند!


بحران درزعامت هزاره

 مردمش دربهسود زیر ضربه طراحان جنگ قومی، زیربم و موشک، مرده های خود را جمع می کنند؛ حاجی محمد محقق دربرنامۀ طنز وخنده و تفریخی «قسیم با استاد محقق» قهقهه می خندد و خیالش هم نیست! 

تا همین دم، دربرابر شیپور رسمی و آشکار «انتقام» خونتای ارگ دربرابر مردم بی نوای بهسود صدای خود را نکشیده است. به جای کشتار بهسود، دربارۀ موسیقی گپ زده روان است. باورکردنی نیست؛ اما واقعیت زنده گی امروز همین است. مردم مغضوب ارگ، به فرمایشات این ها چی ها که نکردند.

گذشته ازین، هادیان و راهنمایان بالنسبه جوان که درسالیان اخیر درنسل هزاره ظهور کرده بودند، مثل یک قطره یی به زمین جذب شده اند. دست کم یکی شان، زیربغل غنی آرمیده است.