-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲۵, دوشنبه

منفور ترین نام درتاریخ افغانستان

 اشرف غنی نسبت به همه ای زمامداران سیاه و سفید درین ۲۷۰ سال اخیر، یک امتیاز و افتخار منحصر به فرد نصیب خود کرده است که درکمال شگفتی، هیچ یکی از حکماء به آن مرتبه نرسیده است. غنی دربلند ترین قلۀ منفور بودن فراز آمده است. یک وجهه  استثنایی غنی همین است. او درپارچه پارچه سازی مردم ما یک صد برابر محمد گل خان مهمند انرژی مصرف کرد و بیست سال تمام درین ره کوشیده است. تاریخ نام غنی را به عنوان سیاه ترین نام نفرت آفرین قومی در سینه ثبت کرده است.