-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۸, یکشنبه

پیمان چین - ایران و تبعات آن

 انتظار ایران برای بازگشت جوبایدن به «برجام» به سر رسید و بایدن فرصت را از دست داد. پس، ایران به مانور تاریخی اتحاد استراتیژیک رسمی با چین روی آورد. پیمان 25 ساله ایران - چین به امضاء رسید. ازین پس، ایران، حوزۀ منافع راهبردی چین به حساب می رود و هر دستی را که به سوی ایران دراز شود، دست درازی به چین است. اثرات پیمان 25 سالۀ همسایه های افغانستان، برسرنوشت نظام سیاسی درافغانستان نیز بی تأثیر نخواهد بود.