-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ فروردین ۳, سه‌شنبه

قوای قومی در بهسود شکست خورده است

 مردم به دولت به خاطر پرداخت غرامت بابت کشتار مردم ملکی هشدار داده است. 

مهمات کهنه یی که وزارت دفاع از جنگ بهسود پخش کرده، واقعیت ندارد. خنده آور است که وزارت دفاع چند تا آرپی جی کهنه را « ذخایربزرگ مهمات» به قلم می دهد.

همچنین خبرها مشعر اند که مذاکره بین نماینده گان دولت غنی با باشنده های حصه اول بهسود در مورد علی پور به نتیجه نرسیده است. دولت خواستار تحویلدهی علی پور است اما مردم می گویند که این همه قوایی را که آورده اید، باید به سوی جلریز سوق بدهید که منطقه امن شود. اما دولت حاضر به رانش قوا به جلریز و جنگ با طالب نیست.